Tᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴍᴇ̣ , ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̂ᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̉ ᴄᴀ̉ đᴇ̂ᴍ, xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ʙᴏ̛́ᴛ đᴀᴜ

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴀ̃ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là saostar-3ok8ou945yeqhbyr.jpg

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 15/7 ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ Kᴏᴛᴀ Dᴀᴍᴀɴsᴀʀᴀ, ʙᴀɴɢ Sᴇʟᴀɴɢᴏʀ, Mᴀʟᴀʏsɪᴀ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ 42 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, đᴀ̃ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̛́ɪ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ. Cᴏ̂ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ 3 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ, ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ 20, 18 ᴠᴀ̀ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, 4 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ɢᴀɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴛʀɪ̣. Vᴀ̀ᴏ đᴇ̂ᴍ 15/7, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴀᴜ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴɢᴜ̛̣ᴄ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴍᴇ̣ xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ, ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴍᴇ̣ đᴏ̛̃ đᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ sᴀᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴏ̂ɴ ʀᴀ ᴍᴀ́ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃.

Cᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴇ̣ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ.Nɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ɴɢᴜ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄᴀɴʜ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴇ̣. Sᴜᴏ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴇ̂ᴍ ʜᴏ̂ᴍ đᴀ̂́ʏ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ǫᴜᴀ ᴏ̂ᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣, ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴍᴇ̣ ʙᴏ́ᴘ ᴛᴀʏ, xᴏᴀ ɴɢᴜ̛̣ᴄ. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉ ɴɢᴀ̀ɴ ᴛʜᴜ, ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴅᴀ̣̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ.
Cᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̉ ᴄᴀ̉ đᴇ̂ᴍ.Tᴏ̛́ɪ ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ. Qᴜᴀ́ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɴ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ɴᴇ̂ɴ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴏ sᴏ̛̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ sᴀɴɢ. Mᴀ̃ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ǫᴜᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴋʜᴀ̂ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃.“Cʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̣. Kʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ᴄʜᴀ́ᴜ đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ đᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ”, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴᴏ́ɪ.
Cʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃. Cᴏ̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴇ̂ᴍ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ ᴄᴏ̂ ɴɢᴜ̉ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴋᴇ̂ᴜ đᴀᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ sᴀɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴍᴇ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ sᴀᴜ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là saostar-3ok8ou945yeqhbyr.jpg

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ Hᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ́ᴏ ᴏ̛̉ Kᴏᴛᴀ Dᴀᴍᴀɴsᴀʀᴀ.

Tʀᴏɴɢ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂́ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ʟᴏ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ. Kʜɪ ɴɢʜᴇ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ Hᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ́ᴏ ᴏ̛̉ Kᴏᴛᴀ Dᴀᴍᴀɴsᴀʀᴀ.

Nguồn : www.trangxaluan.com/6876/?fbclid=IwAR0ZoWhr19BYCJnTzZcfW3sLJf1JdkaxM_Dy-VgNZlWnXasTI72wVjOh7-g