Tin tức trong ngày

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼D̼ụ̼.̼N̼g̼ ̼N̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼’̼’̼H̼i̼.̼Ế̼.̼P̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼C̼L̼I̼P̼ ̼Đ̼ể̼ ̼Đ̼.̼E̼ ̼D̼ọ̼.̼A̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼ã̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼…